Kunstkonsulentoppdrag til servicebygg på Mortensrud

Oslo kommunes kunstsamling, Kulturetaten søker en kunstkonsulent til å realisere et kunstprosjekt til servicebygget på Mortensrud. Søknadsfrist: 08.06.2023

Kategori
Utlysning
Publisert
Sist oppdatert: 
Oversiktsbilde av et stort grønt areal med bebyggelse og offentlige bygninger. Illustrasjon.
Mortensrudprosjektet med servicebygning tilknyttet landhockeybanen. Illustrasjon: Oslo kommune

Servicebygget er det første permanente bygget som realiseres i Oslo kommunes store Mortensrudprosjekt. Gjennom bærekraftig byutvikling skal Mortensrudprosjektet bidra til at Mortensrud får bedre levevilkår og et godt oppvekstmiljø. Her kommer ny skole og kulturskole, nye idrettsanlegg, gangstrøk og parker, sykehjem og omsorgsboliger, bibliotek, frivillighetssentral og fritidsklubb.

I tråd med Oslo kommunes kunstordning vil det avsettes midler til kunst i Mortensrudprosjektet. Servicebygningen er den første bygningen som etableres og er derfor første ledd i en større satsing på kunst i Mortensrudprosjektet som vil pågå over mange år. Det etableres samtidig kunstprosjekter andre steder på Mortensrud, i samarbeid med Bydel Søndre Nordstrand / Oslo Sør-satsingen, og Bymiljøetaten.

Om servicebygget

Servicebygget er plassert på Mortensrudprosjektets felt 12 ved Landhockeybanen. Felt 12 er det største byggefeltet i Mortensrudprosjektet der det planlegges for permanente idrettsanlegg, inklusiv to fotballbaner med undervarme, en 7-er og en 11-er. Det skal etableres en landhockeybane med to driftsbygg. Landhockeybanen får kunstis om vinteren. Det planlegges også en cricketbane med kunstgress, klubbhus, aktivitetssone for uorganisert aktivitet som skating og «løkkefotball». En friidrettshall ligger også i planene.

Servicebygget er en bygning på to etasjer. Fasaden er ca. 28 meter bred og 7 meter høy, og kledd i trespiler. Lofsrudveien ligger ca. 5 meter over byggets 1. etasje.

Handlingsrom – synlighet og samarbeid

Den aktuelle plasseringen for et kunstverk er på Servicebyggets vestlige side, mot Lofsrudveien (Fasade Landhockey D1 – vest) og kunstverket bør være synlig fra fortauet langs Lofsrudveien.

Det satses på idrett i dette området og på Mortensrud for øvrig. Kunst på servicebygget skal derfor gjennomføres i samarbeid med ungdommer tilknyttet andre fritidsaktiviteter. Kunstkonsulenten vil kobles på eksisterende samarbeid mellom Oslo kommune kunstsamling, Bydel Søndre Nordstrand og Mortensrud fritidsklubb ved oppstart av prosjektet.

Kunstkonsulenten bør ha erfaring med kunstprosjekter der samarbeid av ulik art har spilt en rolle. Det bes om beskrivelse av tidligere relevante prosjekter i søknadsteksten. Kunstnerne konsulenten inviterer inn i prosjektet bør også har erfaring med og/eller interesse for samarbeidsbaserte prosjekter.

Prosjektet har kort gjennomføringsfrist og forutsetter at både konsulent og kunstner kan jobbe intensivt med prosjektet det kommende året.

Nøkkeloppgaver

  • Utvikle og forankre det kunstfaglige grepet i byggeprosjektet
  • Lede samarbeidspartnere i kunstutvalget
  • Lede samarbeid med eksterne samarbeidspartnere og lokal ungdom
  • Oppfølging av kunstprosjektets fremdrift inntil ferdigstillelse.

Involverte

Tiltakshaver: Oslobygg
Entreprenør:
Ikke avklart
Arkitekt i forprosjektering:
Hille Melby arkitekter
Kulturetaten Oslo kommunes kunstsamling:
v/Mari F. Sundet

Økonomisk ramme for kunstprosjektet

Det er avsatt kroner 2 000 000 til kunstprosjektet inkl. honorar for kunstkonsulent (med timesats på kr. 737,-) og 5% til BKH-avgift.

Søknad med kort motivasjonstekst og CV sendes til postmottak@kul.oslo.kommune.no eller via KOROs oppdragsportal om du er registrert der.

Planlagt ferdigstillelse vår 2024

Søknadsfrist: 08.06.2023

Karantene ved kunstner- og konsulentoppdrag

Veiledende retningslinjer for karantene ved kunstner- og kunstkonsulentoppdrag i Oslo Kommunes Kunstordning (OKK). Som hovedregel skal ingen ha parallelle individuelle kunst og kunstkonsulentoppdrag for OKK. Verken kunstnere eller kunstkonsulenter kan få et nytt individuelt kunstoppdrag eller kunstkonsulentoppdrag før det er gått minst ett år fra avsluttet prosjektoppdrag.

For spørsmål om oppdraget kontakt kunstfaglig prosjektleder og prosjektansvarlig Mari F. Sundet, tlf. 482 07 284 / mari.sundet@kul.oslo.kommune.no