Oslo kommunes kunstordning og -samling

Oslo kommunes kunstsamling finnes over hele hovedstaden, på tusen ulike steder, ute og inne i kommunens bygg og byens offentlige rom – kort sagt der folk ferdes og bor.

Oslo kommunes kunstsamling

Samlingen består av kunst som er tilkommet ved direkte oppdrag til kunstnere, utlyste konkurranser, gitt som gaver eller kjøpt inn. Byens egen kunstsamling strekker seg fra første halvdel av 1500-tallet og frem til i dag, med en klar hovedvekt av norsk modernistisk kunst fra 1900-tallet.

Oslo kommunes kunstordning

Oslo kommunes kunstordning skal arbeide for at profesjonell kunst preger og forbedrer Oslos offentlige rom til glede for et allment publikum, spesielt barn og unge. Hvert år avsettes 0,4 % av kommunens investeringsbudsjett til kunst gjennom ordningen, som administreres av Kulturetaten. Kunstordningen er spesiell på den måten at midlene er fristilt fra de enkelte byggeprosjekter, til forskjell fra slik det tradisjonelt har vært i utsmykningssammenheng.

Midlene fordeles til permanente kunstprosjekter ute- og innendørs, i tillegg til temporære satsninger og direkte innkjøp fra kunstnere og gallerier. Kunstordningen finansierer også forvaltning og formidling av samlingen.

For alle permanente prosjekter nedsettes et kunstutvalg bestående av arkitekt, byggherre og en brukerrepresentant. Utvalgene ledes av en kunstkonsulent med bakgrunn som kunstner eller kurator. En rådgiver fra Kulturetaten følger utvalgets arbeid.

Fra utstillingen "Det felles eide" på Kunstnernes Hus våren 2018. Fotografi © Werner Zellien

Overlyssalen på Kunstnernes hus. Utsnittet viser fem maleri på vegg og en skulptur. Gulvflaten er oppmalt som et fotgjengerfelt.
Fra utstillingen "Det felles eide" på Kunstnernes Hus våren 2018. Fotografi © Werner Zellien