Kunstkonsulentoppdrag til Bygata Øst på Furuset

Oslo kommunes kunstsamling, Kulturetaten søker en kunstkonsulent til å realisere et kunstprosjekt i bydel Alna i Oslo. Søknadsfrist: 08.06.2023

Kategori
Utlysning
Publisert
Sist oppdatert: 
En buss stopper opp for en person med hund som krysser et fotovergangsfelt. Rendering.
Illustrasjon: Oslo kommune.

Prosjektet er et av de første tiltakene som realiseres som følge av områdereguleringen på Furuset. Vi ser også på muligheter for ytterligere avsetninger fra Oslo kommunes kunstordning i 2024, slik at prosjektet kan utvides til å omfatte oppgradering og utvidelse av Trygve Lies plass - Furusets hjerte. Torget fungerer som et møtested for innbyggere på Furuset og er et av de viktigste landmerkene i bydelen. Til tross for dette, fremstår plassen som lite attraktiv og den er i dag preget av utrygghet, mye trafikk og støy. Områdeløftet vil finansiere selve oppgraderingen av dagens Trygve Lies plass (Torg Nord) og sikre lokal medvirkning på utarbeiding av torget.

Om prosjektet Bygata øst

Gaten blir 320 meter lang, totalt 21 meter bred og skal forbinde Søren Bulls vei ved Trygve Lies plass i vest og Granstangen i øst.

Langs nordsiden av gata kommer det ny bebyggelse. Det bredeste fortauet på 4 meter blir lagt her og vil få sol mesteparten av dagen. Ved siden av fortauet, blir det etablert en tosidig sykkelvei med en bredde på 3,5 meter. Mellom sykkelveien og kjørebanen, blir det etablert et 3,5 meter bredt møbleringsfelt til trær og overvannshåndtering. Kjørebanen blir 7 meter bred, og skal blant annet håndtere all busstrafikken som går rundt Trygve Lies plass i dag. Fortauet på sørsiden skal ikke bygges i denne omgang.

Les mer om prosjektet her.

Handlingsrom

Det kan være aktuelt å vurdere kunst på holdeplassarealene i Bygata. Her må det tas i betraktning at på det er planlagt å flytte statuen av Trygve Lie (står nå ved Furuset senter) til torget som skal bygges i tilknytning til holdeplassen. Kunst på holdeplassen bør i så fall være underordnet selve statuen av Trygve Lie. Holdeplassarealene skal utføres i granittdekke og med standard leskur og noen sykkelstativer.

Møbleringsfeltet på 3,5 m bredde, mellom kjørebanen og sykkelveien er også et aktuelt sted for kunst. Møbleringsfeltet skal utformes som et regnbed med terskler (for å holde vannet tilbake ved store nedbørsmengder), trær, lyktestolper, bunnvegetasjon og sykkelstativer.

Nøkkeloppgaver for oppdraget

  • Utvikle og forankre det kunstfaglige grepet i byggeprosjektet
  • Lede samarbeidspartnere i kunstutvalget
  • Oppfølging av kunstprosjektets fremdrift inntil ferdigstillelse

Aktører som er involvert i prosjektet

  • Tiltakshaver: Bymiljøetaten
  • Entreprenør: PA Entreprenører AS
  • Landskapsarkitekt: Bymiljøetaten v/ Sissel Vestervik Mordt
  • Kulturetaten: Oslo kommunes kunstsamling v/ Marianne Hall

Økonomisk ramme for kunstprosjekt

Det er avsatt kr 2 400 000,- til kunstprosjektet inkl. honorar for kunstkonsulent (med timesats på kr 737,-) og 5% til BKH-avgift.

Søknad med kort motivasjonstekst og CV sendes til postmottak@kul.oslo.kommune.no eller via KOROs oppdragsportal om du er registrert der.

Planlagt ferdigstillelse august 2024 (Bygata øst).

Søknadsfrist: 08.06.2023

Merk!

Veiledende retningslinjer for karantene ved kunstner- og kunstkonsulentoppdrag i Oslo Kommunes Kunstordning (OKK).

Som hovedregel skal ingen ha parallelle individuelle kunst og kunstkonsulentoppdrag for OKK. Verken kunstnere eller kunstkonsulenter kan få et nytt individuelt kunstoppdrag eller kunstkonsulentoppdrag før det er gått minst ett år fra avsluttet prosjektoppdrag.

For spørsmål om oppdraget kontakt kunstfaglig rådgiver og prosjektansvarlig Marianne Hall: tlf. 970 84 589 / marianne.hall@kul.oslo.kommune.no