Tre kunstprosjekter til Økern

Når Økern-området i Oslo skal utvikles er kunstnerne tidlig med i prosessen. Gjennom utlysningen ØKERN! er tre prosjekter nå plukket ut, av Lars Ramberg, Kunstnerboligforeningen og Mia Habib Productions + Counterfactual, som alle skal realiseres på Økern de neste årene.
Kategori
Nyhet
Publisert
Sola lyser over en brun gresslette. I bakgrunnen er en høyblokk med mange vinduer. Foto.
Økernsenteret. Foto: Ingvild Brekke Myklebust

Tekst av: Linn Carin Dirdal

Fra å være et bil- og lagerbasert industriområde skal Økern bli til et bystrøk med boliger, næringsbygg og gode offentlige rom. Gjennom utlysningen ØKERN! er målet å integrere kunstnerisk kompetanse på et tidlig tidspunkt i utviklingsprosessen, for å utfordre og berike konvensjonelle måter å tenke kunst i byrom på.

– Vi ønsker at den kunstneriske kompetansen skal komme inn tidligere og bli en del av planleggingen av byen, ikke noe kunstnerne først og fremst bruker for å pynte på ferdige bygg – eller for å bruke arkitekt Norman Fosters ord, lipstick on the gorilla, sier Mari F. Sundet, prosjektleder og kurator for formidling i Oslo kommunes kunstsamling.

ØKERN! er en del av prosjektet Kunst i offentlig rom og byutvikling i Hovinbyen, initiert av Oslo kommune ved Kulturetaten, Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten, og Byantikvaren i samarbeid med KORO. Det britiske arkitektur-, kunst-, og designkollektivet Assemble ble i 2018 invitert til å gjennomføre en analyse av Økern-området, hvor funnene har fungert som utgangspunkt for utlysningen.

– For Oslo kommune og Kulturetaten er dette et utviklingsprosjekt. Vi prøver ut nye former for samarbeid innenfor eksisterende rammer. Slik kan vi gi en ny plass og posisjon til kunst i offentlige rom, det er vårt anliggende, konstaterer Sundet.

Av totalt 43 søknader ble syv kunstnere og kunstnergrupper plukket ut til en andre runde. Av disse har Kunstnerboligforeningen, Mia Habib Productions + Counterfactual og Lars Ø Ramberg nå fått tilslag på å gå videre med sine prosjekter av en jury bestående av Sundet, Truls Ramberg fra KORO, Ingvild Steiro fra Bymiljøetaten, Øivind Aamodt fra Plan- og bygningsetaten, Eivind Torkjelsson fra Byantikvaren og Per Gunnar Eeg-Tverbakk fra Kulturetaten.

Oversiktsbilde over et område med containere, moderne kontorbygg og eldre trehus. Foto.
Økern. Foto: Ingvild Brekke Myklebust

Kunstnerbolig-foreningen: Selvbyggeren

- Vi tror at et kunstnerisk perspektiv på byutvikling og det nye Økern vil bidra til å gjøre utbyggingen og utviklingen mer sanselig tilgjengelig for innbyggerne og publikum, sier Steffen Håndlykken, leder for Kunstnerboligforeningen og Unge Kunstneres Samfund (UKS).

Kunstnerboligforeningen ble opprettet i 2020 med mål om å bygge rimelige kunstnerboliger i Hovinbyen i Oslo. I tillegg til Håndlykken består den nyetablerte foreningen av kunstnerne Ruben Steinum og Ina Hagen, som har jobbet frem Økern-prosjektet Selvbyggeren i samarbeid med Arild Eriksen og Cathrine Finnema fra arkitektkontoret Fragment. Sammen med kunstnerne Sigrid Espelien, Anna Ihle, Sverre Wyller og Ane Hjort Guttu har de nå fått grønt lys til å realisere sin idé om en midlertidig kantine på Økern, hvor byggematerialene, byggverket og innholdet skal utvikles i samarbeid med de involverte kunstnerne.

Modell av en bygning står forhøyet i et lyst rom. Rundt går personer og kikker på både modellen og informasjonen som henger på veggene. Foto.
Modell av en kunstnerbolig. Foto: Kunstnerboligforeningen

Ifølge Håndlykken vil bygget fungere som et grendehus hvor kunstnere, lokalbefolkning og andre interessenter kan samles. Kantinen er et nomadisk byggeprosjekt, basert på en åpen arkitektur som kan bygges på, utvides og integreres i det som på sikt skal bli til permanente kunstnerboliger og -atelier i bydelen.

«Juryen er samstemte om at prosjektet vil være et viktig innspill i byutviklingsdebatten, og at prosjektet bygger opp under kommunens ambisjon om ny produksjon i Hovinbyen,» heter det i jurybegrunnelsen.

– Tittelen Selvbyggeren peker tilbake på de store drabantbyutviklingene i Oslo som gjorde det mulig å bygge billige boliger til mange. Det ga særlig eierskap til de første som flyttet inn i disse boligene, som hadde vært med å lempe pukk og bygge reisverk, forklarer Håndlykken.

– Den kontakten med boligbyggingen er borte i dag. Mye av bolig- og bydelsutviklingen foregår på et abstrakt og byråkratisk nivå. Vi ønsker å gjøre alle disse stegene – fra områdeutvikling til ferdigstilling – tilgjengelig for publikum på en sanselig måte.

Mia Habib fra Mia Habib Productions. Foto: Tale Hendenes
Namic Mackic fra Counterfactual. Foto: Stephanie Ballantine

Mia Habib Productions + Counterfactual = How

Danser, performancekunstner og koreograf Mia Habib har sammen med kunstner, urbanist og Counterfactual-medgrunnlegger Namik Mackic initiert prosjektet How, et planlagt samarbeid med Kuben videregående skole og Kloden teater på Økern. Ambisjonen er å igangsette elever fra ulike yrkesfag ved Kuben i en kollektiv prosess, som skal generere elementer av motforslag til de aktuelle transformasjonsplanene for området.

How bygger videre på Mackic og Habibs research i forbindelse med sistnevntes kunstneriske prosjekt How to die – Inpoiné fra februar 2020, realisert i samarbeid med Norrlandsoperan og Arkitekthögskolan i Umeå. På Økern skal metodene brukes for å utvide deltakerne og innbyggernes selvforståelse og rolle i fortellingen om byutvikling. Habib og Mackic vil med dette utforske en inngripende og deltakende form for byfornyelse, som setter makt- og mangfoldsperspektivet i byutvikling på agendaen.

«For kommunen er prosjektet interessant i et medvirkningsperspektiv og det bygger opp under kommunens egne satsninger på medvirkning. Det er også interessant at de retter seg mot ungdom, som er en brukergruppe som kan være vanskelig å møte i medvirkningsprosesser,» heter det i jurybegrunnelsen.

– Et av våre mål i dette prosjektet er å åpne et rom hvor ungdom, om enn i en liten skala, opplever å ha en stemme og en påvirkning, forklarer Habib og Mackic.

De fysiske strukturene som skal utvikles gjennom prosjektet vil gripe inn i og omprogrammere strategiske steder på Økern. Habib og Mackic jobber i skrivende stund med å lande samarbeidet med Kuben videregående skole samt gjøre en grundig analyse av området for å identifisere passende tomter og bygninger.

– Vi planlegger en sommerworkshop i august som kickstarter prosjektet, med medvirkning av ungdom og visninger for og med offentligheten underveis. Vi vil fremover kartlegge både den bygde bysubstansen og de sosiale strukturene på og rundt Økern, og initiere dialog med relevante grunneiere og sivilsamfunnet for å få forankret prosjektet lokalt så tidlig som mulig, sier Habib og Mackic.

Lars Ø Ramberg. Foto: Christian Boysen
Økernsenteret er et nedlagt kjøpesenter som ligger rett ved Økern T-banenstasjon. Senteret ble tegnet av arkitektene Håkon Mjelva og Per Norseng. Senteret ble åpnet i 1969, Foto: Ingvild Brekke Myklebust

Lars Ø Ramberg og Økernsenteret

Lars Ø Ramberg har siden 90-tallet skapt kunstverk som utforsker stedsidentitet basert på grundig research, gjerne over flere år. Oppdagelsene bruker han som materiale i utviklingen av sine kontekstuelle kunstverk. På Økern skal han sette passerspissen i det han anser som bydelens historiske anker, nemlig Økernsenteret.

«Lars Ø Ramberg ønsker å gjøre et prosjekt med utgangspunkt i Økernsenteret, et viktig bygg som nå, tross tidligere planer, ikke skal rives likevel. Juryen er enig om at dette er et viktig prosjekt som bygger opp under stedsidentitet og som [...] fremhever et viktig kulturminne,» heter det i jurybegrunnelsen.

– Ofte blir vi kunstnere invitert inn for sent i prosessen, og vi blir redusert til dekoratører som utsmykker et rom hvor alt annet er ferdig og definert. Derfor er det historisk at dette prosjektet tar inn kunstnere som visjonære tenkere for å male the big picture. Kunstnere er ikke bare flinke med hendene, de er ofte svært reflekterte kunstnerskap som har mye mer å bidra med, sier Ramberg.

Prosjektet hans innebærer et tett samarbeid med den private kjøpesentergruppen Økern Sentrum Ans, eid 50% hver av Steen & Strøm og Storebrand, som eier Økernssenteret og et betydelig området rundt.

Ramberg opplever at mange kunstnere har berøringsangst for næringslivsaktører, og at denne holdningen gjerne også er gjensidig. Selv er han opptatt av at nettopp denne typen samarbeid gir en større gevinst for alle parter.

– Vi lever ikke lenger i et enten eller-samfunn. Sosialdemokratiske verdier må samhandle med kapitalistiske prosesser i en såkalt delingsøkonomi. Som samtidskunstner ønsker jeg å forholde meg til denne virkeligheten. Jeg skaper gjerne kunst i skjæringspunktet, i mellomrommet mellom forskjellige maktposisjoner. Det er kunstens oppgave å bidra som den frie stemmen, som åpner opp for ny forståelse av stedet, for identiteten og for individet.

Hva som til slutt blir resultatet er det prosessen som avgjør, ifølge Ramberg. Kanskje blir det noe fysisk, kanskje blir det en visjon? Kunstneren stiller seg åpen, og berømmer de andre involverte for å gjøre det samme.

– Det er modig av både kommunen, KORO og næringslivet som nå utfordrer seg selv ved å slippe kunstnerne inn i byutviklingsprosessen, slik at vi sammen kan skape nye visjoner og berike hverandres retning. Jeg ønsker ikke bare at Oslo kommune, KORO, Steen & Strøm og hele byen skal bli overrasket, men jeg ønsker også selv å bli litt overrasket over hva som kommer ut i andre enden. Hvis jeg begynner med å fortelle hva som skal bli resultatet har jeg egentlig låst hele den kreative prosessen. Er det ikke nettopp det som er eksperimentet, å se hva som kommer ut?, spør Ramberg retorisk.

Prosjektopplysninger

Utlysningen Økern! er en del av utviklingsprosjektet Kunst i offentlig rom og byutvikling i Hovinbyen. Prosjektet er et samarbeid mellom Oslo kommune ved Kulturetaten, Plan og bygningsetaten, Bymiljøetaten, Byantikvaren, og KORO.

Prosjektet er finanisert med midler fra Oslo kommunes kunstordning og med tilskudd fra KOROs Lokalsamfunnsordning.

De utvalgte prosjektene vil realiseres i løpet av 2021/22.

For mer informasjon om prosjektet, ta kontakt med prosjektleder Mari F. Sundet på e-post: mari.sundet@kul.oslo.kommune.no eller tlf: +47 482 07 284