Formidlingssatsing for barn i samarbeid med Vigelandmuseet

I august 2023 gjennomførte Vigelandmuseet sammen med Oslo kommunes kunstsamling for første gang en formidlingssatsing for barn på Aktivitetsskolen (AKS) i Oslo-skolen, hvor til sammen 150 elever deltok.

Kategori
Nyhet
Publisert
Fire barn og en voksen jobber med leirskulptur.
Kunstner Helene Duckert sammen med elever fra Oslo-skolen. Foto: Istvan Virag.

Tekst:
Lill K. Stensrud

Prosjektet ble initiert av Kurator formidling Marte Grette på Vigelandmuseet og Kurator formidling Lill K. Stensrud i Oslo kommunes kunstsamling med mål om å løfte frem Gustav Vigelands kunstnerskap sett i relasjon til kunst i offentlige rom. 

Med Vigelands skulpturer som bakteppe var det et ønske å vise barna at Vigelandsparken er et felles eide for alle. Formidlingssatsingen ble gjennomført i samarbeid med kunstner Helene Duckert i et todelt innhold, med omvisning i museet etterfulgt av leireverksted.

Foto: Istvan Virag.
Foto: Istvan Virag.
Foto: Istvan Virag.

Oppleve, skape, dele

Norge er et ledende land i offentlig satsing på kunst og kultur for barn og unge både i og utenfor barnehage og skole, gjennom kulturskolen og Den kulturelle skolesekken. Våren 2021 kom regjeringen med sin første kulturmelding for barn hvor over tusen barn og unge bidro inn i prosessen for arbeidet med utformingen av meldingen. Under tittelen Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge presenterte kulturmeldingen barne- og ungdomskulturfeltet som ett samlet politisk satsingsområde der det blant annet ble presisert at kultur er mer enn underholdning, fritidssysler og tidsfordriv: 

Kultur er livskvalitet og menneskelig vekst, dannelse og utdannelse, tilhørighet og identitet, kultur muliggjør deltagelse, inkludering, ytring og undring forstått som grunnleggende demokratiske verdier. 

Et viktig aspekt for regjeringen i denne kulturmeldingen var betydningen av å involvere barn som aktive deltagere i kunstopplevelser fremfor å gjøre barna til passive konsumenter av kultur. Dette fremmer eierskap for barna både til verk og prosess, i tillegg til all øvrig god verdiskaping som ligger i det å utfolde seg kunstnerisk og kreativt.

Foto: Istvan Virag.
Foto: Istvan Virag.
Foto: Istvan Virag.
Foto: Istvan Virag.
Foto: Istvan Virag.

Terskelfrie kunstopplevelser

Med det faglige ansvaret for Oslo kommunes arbeid med kunst i offentlig bygg og rom er barn og unge et viktig satsingsområde for Oslo kommunes kunstsamling. Hvert år avsettes 0.4% av kommunens investeringsbudsjett til kunst gjennom Oslo kommunes kunstordning. Disse midlene fordeles til permanente kunstprosjekter både ute og inne, i tillegg til temporære satsninger og direkte innkjøp fra kunstnere og gallerier. 

Kunst til skoler og barnehager utgjør en sentral del av denne virksomheten. Med til sammen 183 kommunale skoler og over 300 barnehager i hovedstaden, forvalter og formidler Oslo kommunes kunstsamling både eksisterende verk i tillegg til enhver tid å initiere nye kunstprosjekter. 

I 2021 ferdigstilte Oslo kommunes kunstsamling totalt åtte nye permanente kunstverk i relasjon til barnehager, og tre i tilknytning til skoler. I 2022 var tallet på ferdigstilte kunstprosjekter seks på skoler, og seks antall kunstverk oppført i relasjon til barnehager eller friområder for barn.

Foto: Istvan Virag.
Foto: Istvan Virag.
Foto: Istvan Virag.
Foto: Istvan Virag.
Foto: Istvan Virag.

Kunst i tilknytning til barnehager og skoler muliggjør terskelfrie kunstopplevelser. Det vil si verk som er plassert i offentlige skole- og barnehagemiljø er tilgjengelige som et felles eide uavhengig sosial status og klassetilhørighet der opplevelsen skjer på egne premisser utenfor tradisjonelle kunstinstitusjoner. 

Både Vigelandmuseet og Oslo kommunes kunstsamling arbeider strategisk med å initiere formidlingssatsinger der barna er aktive medskapere fremfor å være passive konsumenter av kunst.